49.1 Remuneration of Members of the Management and Supervisory Board

W 2016 i w 2015 roku spółki Grupy PZU nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

49.1.1 Wynagrodzenia w jednostce dominującej

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu, osobom zarządzającym wyższego szczebla oraz członkom Rady Nadzorczej PZU przedstawiono poniżej. Dane dotyczące wynagrodzeń zaprezentowano w tysiącach złotych.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2015 (w tys. zł)
    w tym premie i nagrody specjalne:   w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 9 066 - 8 124 2 862
Michał Krupiński 1 377 - - -
Rodger Hodgkiss 634 - - -
Andrzej Jaworski 434 - - -
Tomasz Kulik - 1) - - -
Maciej Rapkiewicz 581 - - -
Beata Kozłowska-Chyła 634 2) - - -
Robert Pietryszyn 273 - - -
Paweł Surówka 176 - - -
Sebastian Klimek 579 3) - - -
Przemysław Dąbrowski 683 5) - 1 112 371
Dariusz Krzewina 668 6) - 1 281 507
Tomasz Tarkowski 121 - 995 332
Rafał Grodzicki 520 7) - 312 -
Andrzej Klesyk 1 950 4) - 2 970 1 170
Witold Jaworski 436 8) - 260 -
Ryszard Trepczyński - - 1 194 9) 482
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 4 503 199 3 799 1 530
Aleksandra Agatowska 505 - - -
Tomasz Karusewicz 611 - - -
Bartłomiej Litwińczuk 241 - - -
Sławomir Niemierka 862 199 963 300
Roman Pałac 581 - - -
Paweł Surówka 455 10) - - -
Tobiasz Bury 706 11) - 1 276 606
Przemysław Henschke 542 12) - 936 312
Rafał Grodzicki - - 624 312
Rada Nadzorcza, z czego: 1 241 - 1 224 -
Paweł Kaczmarek 191 - 84 -
Maciej Zaborowski 143 - - -
Marcin Chludziński 119 - - -
Alojzy Nowak 120 - 120 -
Jerzy Paluchniak 118 - - -
Marcin Gargas 167 - - -
Eligiusz Krześniak 119 - - -
Piotr Paszko 119 - - -
Radosław Potrzeszcz 119 - - -
Piotr Walkowiak 11 - - -
Zbigniew Ćwiąkalski 3 - 180 -
Zbigniew Derdziuk 2 - 120 -
Dariusz Filar 2 - 132 -
Dariusz Kacprzyk 2 - 120 -
Jakub Karnowski 2 - 120 -
Aleksandra Magaczewska 2 - 156  
Maciej Piotrowski 2 - 120 -
Tomasz Zganiacz - - 72 -

1) wynagrodzenie otrzymuje wyłącznie z PZU Życie, kwota zaprezentowana w następnej tabeli
2) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 55 tys. zł
3) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 111 tys. zł
4) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 1.350 tys. zł
5) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 332 tys. zł
6) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 55 tys. zł
7) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 312 tys. zł
8) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 195 tys. zł
9) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 185 tys. zł
10) w tym wynagrodzenie z tytułu Doradcy Zarządu PZU 345 tys. zł w okresie 24 kwietnia 2016 roku – 31 października 2016 roku
11) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 371 tys. zł
12) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 312 tys. zł

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2015 (w tys. zł)
    w tym premie i nagrody specjalne:   w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 4 266 - 3 310 1 279
Rodger Hodgkiss 599 - - -
Andrzej Jaworski 208 - - -
Tomasz Kulik 206 - - -
Maciej Rapkiewicz 208 - - -
Paweł Surówka 329 - - -
Beata Kozłowska-Chyła 329 1) - - -
Robert Pietryszyn 135 - - -
Sebastian Klimek 208 2) - - -
Przemysław Dąbrowski 368 3) - 799 400
Dariusz Krzewina 360 4) - 690 273
Tomasz Tarkowski 801 5) - 536 179
Rafał Grodzicki 280 6) - 504 168
Witold Jaworski 235 7) - 138 -
Ryszard Trepczyński - - 643 8) 259
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 2 332 107 1 546 492
Aleksandra Agatowska 272 - - -
Tomasz Karusewicz 329 - - -
Bartłomiej Litwińczuk 147 - - -
Sławomir Niemierka 599 107 464 107
Roman Pałac 313 - - -
Tobiasz Bury 380 9) - 578 217
Przemysław Henschke 292 10) - 504 168

1) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 119 tys. zł (PZU Życie)
2) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 138 tys. zł (PZU Życie)
3) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 179 tys. zł (PZU Życie)
4) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 30 tys. zł (PZU Życie)
5) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 150 tys. zł (Link 4)
6) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 168 tys. zł (PZU Życie)
7) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 105 tys. zł (PZU Życie)
8) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 100 tys. zł (PZU Życie)
9) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 200 tys. zł (PZU Życie)
10) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 168 tys. zł (PZU Życie)

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2015 (w tys. zł)
Zarząd, z czego: 1 057 1 224
Michał Krupiński 79 -
Rodger Hodgkiss 36 -
Andrzej Jaworski 77 -
Tomasz Kulik 76 -
Maciej Rapkiewicz 101 -
Paweł Surówka 54 -
Beata Kozłowska-Chyła 105 -
Robert Pietryszyn 51 -
Sebastian Klimek 66 -
Andrzej Klesyk 56 298
Przemysław Dąbrowski 92 191
Dariusz Krzewina 126 209
Tomasz Tarkowski 48 178
Rafał Grodzicki 51 129
Witold Jaworski 39 40
Ryszard Trepczyński - 179
     
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 605 600
Aleksandra Agatowska 97 -
Tomasz Karusewicz 51 -
Bartłomiej Litwińczuk 51 -
Sławomir Niemierka 171 176
Roman Pałac 93 -
Tobiasz Bury 60 213
Przemysław Henschke 82 167
Rafał Grodzicki - 44
     
Rada Nadzorcza, z czego: - 11
Zbigniew Ćwiąkalski - 10
Jakub Karnowski - 1

49.1.2 Wynagrodzenia w pozostałych spółkach Grupy PZU

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządów i Rad Nadzorczych innych spółek Grupy PZU przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2015 (w tys. zł)
Członkowie Zarządów 44 857 21 586
Członkowie Rad Nadzorczych 2 748 875
 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All